Mål

Föreningen Kulturum i Gävle är en ideell förening. Kulturum är också en social och kulturell verksamhet. Kulturums mål är att:

Främja demokrati och demokratiska tänkesätt

 • Ta initiativ till möten mellan människor från olika länder och olika generationer
 • Främja jämställdhet mellan kvinnor och män
 • Skapa möten av och för barn och ungdomar
 • Vara ett forum för samhällsfrågor och medborgarinflytande

Medlemskap

Kulturum är öppen för alla som delar föreningens mål. Medlem som uppenbarligen motverkar föreningens mål kan uteslutas (se nedan).

Verksamhet

Kulturum vill erbjuda lokaler för offentliga möten och diskussioner, studier, barn- och ungdomsverksamhet, kulturevenemang, utställningar och liknande. Kulturum svarar ytterst för organisation av verksamhet och arrangemang, men lokalerna kan också användas av föreningar och andra både för offentliga och för interna möten. Deltagande i Kulturums verksamhet ska så långt möjligt vara gratis och lokalerna ska vara öppna för alla både vardagar och under helger.

Organisation

Årsmötet

Årsmöte ska hållas under februari. Styrelsen kallar till årsmöte, extra årsmöte och medlemsmöte. Kallelsen till årsmötet ska göras minst två veckor innan årsmötet. Om 1/3 av medlemmarna önskar ska styrelsen kalla till extra årsmöte eller medlemsmöte. På årsmötet - liksom på medlemsmötena - har alla som betalat medlemsavgiften för året rösträtt. Till årsmötet kan alla medlemmar skriva en motion med förslag i alla frågor som gäller föreningen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Undantag gäller för beslut om stadgeändringar och uteslutning av medlem ur föreningen som kräver beslut på två medlemsmöten efter varandra. På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Kallelse och dagordning godkännes.
 • Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet.
 • Röstlängd fastställs.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse föredras.
 • Redovisning av ekonomiskt resultat för det gångna verksamhetsåret.
 • Revisorernas granskningsberättelse.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 • Val av styrelse:
   a) val av ordförande
   b) val av övriga styrelseledamöter
 • Val av två revisorer
 • Val av tre personer till valberedning.
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 • Budget för verksamhetsåret.
 • Verksamhetsplan för föreningen.
 • Motioner till årsmötet.
 • Övriga frågor.

Medlemsmöte

Medlemsmöte ska hållas minst sex gånger per år, varav ett är årsmöte. Styrelsen ska kalla till medlemsmöte minst två veckor i förväg. Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen. Fyllnadsval till styrelsen och till andra uppdrag i föreningen kan göras på medlemsmöte.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 5-9 ledamöter. Styrelsen:

 • Utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer
 • Ska följa föreningens stadgar och beslut av medlemsmöte och årsmöte
 • Ska kalla till medlemsmöte och årsmöte
 • Ska mellan medlemsmötena på lämpligt sätt hålla medlemmarna informerade om sitt  arbete och händelser som berör föreningen
 • Styrelsen företräder föreningen i kontakter med utomstående - exempelvis andra föreningar, kommunen och myndigheter
 • Ansvarar för föreningens planering, administration, ekonomi, bokföring och eventuella anställda i föreningen
 • Bör träffas cirka en gång per månad
 • Ordföranden och kassören i förening tecknar föreningens firma. Räkenskapsår är kalenderår.

Upplösning

Om föreningen upplöses ska eventuellt ekonomiskt överskott ges till organisation som bedriver internationell hjälpverksamhet och som innehar s k 90-konto.

Dessa stadgar antogs vid årsmötet 2008-01-15.